Privaatsusavaldus meie veebisaidi jaoks

Viimati värskendatud 04.06.2024

Teie privaatsusavaldus on meie jaoks oluline. Selles privaatsusavalduses anname teavet selle kohta, miks me oma veebilehel isikuandmeid kogume, milliseid andmeid kogume ning kuidas me neid kasutame ja säilitame.

Isikuandmete töötleja

Isikuandmete töötleja: 4Wind Service OÜ (edaspidi 4WS)
Kontaktisik: Andmekaitsespetsialist, Kaisa Aadna kaisa.aadna@4wind.ee

Isikuandmete õiguslik alus

Me töötleme isikuandmeid kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa andmekaitse põhimõtetega, samuti kehtivate isikuandmeid käsitlevate õigusaktidega.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi või leping vastavalt ELi andmekaitse üldmäärusele (2016/679).

Miks ja milliseid isikuandmeid me kogume

Võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a) Teie päringutele vastamiseks

Võime töödelda teie isikuandmeid selleks, et vastata teie poolt esitatud päringutele, kui võtate meiega ühendust internetikontaktvormi kaudu. Võime töödelda teie nime ning teie (äri- või era-) kontaktteavet (sh e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi) ja muud teavet, mille olete kontaktvormis esitanud.

Töötleme seda teavet teie nõusoleku alusel, mille saate igal ajal tagasi võtta.

b) Äri ja teenuste arendamiseks

Võime töödelda koondatud isikuandmeid erinevatel meie äritegevusega seotud eesmärkidel, näiteks äritegevuse ja teenuste arendamine,  veebilehe täiustamine. Kasutame võimalusel koondandmeid. Mõnikord võime töödelda teie isikuandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja mis tahes muu selles avalduses esitatud või muul viisil meile edastatud teave. Teostame sellist tegevust teiega sõlmitud lepinguliste suhete haldamiseks ja/või seetõttu, et meil on õigustatud huvi.

Kasutame teilt kogutud isikuandmeid ainult käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel või eesmärkidel, mida me teile teie isikuandmete kogumisel selgitame. 

Kui annate meile teavet teise isiku kohta, veenduge, et teil oleks selle isiku luba seda teha käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel. Teise isiku kohta isikuandmeid esitades kinnitate, et teil on selleks tema nõusolek või teil on õigus nõustuda tema nimel andmete töötlemisega.

Kuidas me isikuandmeid kogume 

Kogume isikuandmeid üksnes internetikontaktvormi kaudu. Me ei kasuta isikuandmete kogumiseks küpsiseid.

Küpsiste kasutamine

Küpsised on lühikesed tekstifailid, mille veebiserver teie seadmesse salvestab. Küpsised ei loe teie seadmest ise informatsiooni ja ei edasta seda veebi.

Kasutame oma veebisaidil üksnes vajalikke küpsiseid. Need küpsised võimaldavad teil meie veebilehel ringi liikuda ja ei kogu teie kohta isikuandmeid ega teavet, mida saaks turunduslikel eesmärkidel kasutada. Need küpsised on vajalikud üksnes veebisaidi toimimiseks ning nende keelamine ei võimalda veebilehte korrektselt kasutada.

Kellega me teie isikuandmeid jagame

Me ei edasta teie andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ja ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele (va järgmises punktis välja toodud tingimustel). Kõiki andmeid kasutatakse ainult kliendisuhtluseks ja teenusearenduse eesmärgil.

Isikuandmeid võime jagada vaid järgmistel juhtudel: võlgade sisse nõudmisel, riiklike järelevalve asutuste päringud, kliendi nõusolekul

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Kaitseme isikuandmeid riskide ennetava juhtimise ja ohutuse oskusliku planeerimise kaudu.

Tagame, et meie veebileht on turvaline. Anname oma veebilehele juurdepääsuõigused ainult kontrollitult ning tagame, et isikuandmeid töötleb ainult volitatud ja kvalifitseeritud personal.

Kui edastame isikuandmeid oma partneritele, nõuame, et nad töötleksid ja kaitseksid isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele ja kehtivatele seadustele.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas avalduses sätestatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus nõuab või lubab pikemat säilitamisperioodi. 

Isikuandmetega seotud õigused

Oleme pühendunud järgima isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) seoses andmesubjektide õigustega kogutud andmete suhtes. Määruse kohaselt on andmesubjektidel õigus:

  • olla kursis oma isikuandmete töötlemisega
  • andmetele juurde pääseda
  • andmeid parandada
  • andmeid kustutada ja olla unustatud
  • andmete töötlemist piirata
  • andmeid teisaldada
  • andmete töötlemine vaidlustada
  • mitte lubada teha enda kohta automatiseeritud otsuseid.

Kirjalikud päringud tuleb saata aadressil kaisa.aadna@4wind.ee

4WS võib taotluse tagasi lükata, kui taotlus on selgelt alusetu või kui 4WS-l on mõni muu õigustatud alus taotluse tagasilükkamiseks. Õigustatud alused võivad takistada 4WS-l isikuandmete kustutamist, mis tuleb säilitada näiteks kohalike seaduste järgimiseks või kontrolljälje säilitamiseks kohaliku nõude esitamise perioodi lõpuni. 

Selle privaatsusavalduse muutmine

4WS püüab pidevalt arendada oma veebilehte, äri- ja andmekaitseprotsesse ning tööriistu ja jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta. 4WS soovitab teil seda privaatsusavaldust aeg-ajalt üle vaadata.